Επιστροφή στην κορυφή

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας www.yfasmata.gr  πριν τη χρησιμοποιήσετε. Οι όροι αυτοί διέπουν την πρόσβαση, τη χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και θέματα διακίνησης και εγγύησης των εμπορευμάτων μας.

Η ιστοσελίδα μας είναι διαθέσιμη για πρόσβαση και χρήση μόνον εφ’ όσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Στην περίπτωση που δε συμφωνείτε με όλους τους όρους της παρούσας τότε δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας μας.

Με την χρήση της ιστοσελίδας μας και την πιθανή αγορά προϊόντων που προσφέρουμε μέσω αυτής, δηλώνετε πως αποδέχεστε τους όρους χρήσης της παρούσας.

Α) Δε θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της ιστοσελίδας.

Β) Δε θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Γ) Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ. που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας.

Δ) Δε θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν κακόβουλα λογισμικά π.χ. Trojan horses, viruses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους Χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι χρήστες έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι η “yfasmata.gr”, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δε φέρει ουδεμία ευθύνη για καμία άμεση, έμμεση, περιστασιακή, έκτακτη ή επακόλουθη ζημιά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ζημιών από απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης δεδομένων ή άλλες απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της yfasmata.gr. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη ή νόμο που προβλέπει το αντίθετο, σε καμία περίπτωση η υφασματα.gr δε φέρει ευθύνη αποζημίωσης για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να προκληθούν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της yfasmata.gr.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος yfasmata.gr, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογότυπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα yfasmata.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας www.yfasmata.gr

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας www.yfasmata.gr δεν ευθύνεται για επιπρόσθετες ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να παράσχει καμιά εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και σε  αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής, αλλά και δεν ευθύνεται για τυχόν διαφορά στο προϊόν σε σχέση με την απεικόνιση αυτού στην ιστοσελίδα.

ΛΗΞΗ

Η ιστοσελίδα www.yfasmata.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόψει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της όταν κάποιος χρήστης έχει παραβιάσει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή άλλως όταν κατά την κρίση μας έχει προβεί σε μη αποδεκτή χρήση της ιστοσελίδας μας. Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της, τους οποίους παρακαλείσθε να αναγνώσετε προσεκτικά πριν επισκεφθείτε την www.yfasmata.gr.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε
συνδεδεμένη τοποθεσία. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.

(β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της yfasmata.gr, μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία yfasmata.gr ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ την εγκρίνει, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της ΕΤΑΡΕΙΑΣ .

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.yfasmata.gr  υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα  από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την ιστοσελίδα, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβασης του επισκέπτη, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια της Καβάλας.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ GDPR

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  PRETTY HOUSE
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:  5 ΧΡΟΝΙΑ
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  CHRYSSANIDIS@YAHOO.GR
ΔΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.
ΚΙΝΗΣΕΙΣ MARKETING: Καταχώρηση στην Google Maps

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του, αφού προηγηθεί επικοινωνία με το κατάστημα στο σχετικό e-mail (epistrofes@prettyhouse.gr) και αιτιολογηθεί ο λόγος που επιθυμείτε την επιστροφή του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και να συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο). Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον Πελάτη, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για τη σωστή συσκευασία των προϊόντων.

Εφόσον το προϊόν που παραλάβετε εμφανίζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα (π.χ. σκισμένο), τότε η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος θα γίνει με δική μας χρέωση μέσω κάποιας από τις εταιρίες ταχυμεταφοράς (courier) που συνεργαζόμαστε. Εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί διαφορετικό τρόπο επιστροφής, τότε η χρέωση επιβαρύνει τον ίδιο.

Είναι πιθανό να ζητηθεί από τον αγοραστή, πριν την επιστροφή του προϊόντος, να αποστείλει στο κατάστημα φωτογραφία του προϊόντος προκειμένου να κριθεί εάν πράγματι, εκ πρώτης όψεως, πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν το προϊόν δεν επιστραφεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών τότε το κατάστημά μας, έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του προϊόντος, την αντικατάστασή του ή την επιστροφή χρημάτων.

Εξαιρούνται από το δικαίωμα επιστροφής, τα προϊόντα που κατασκευάζονται εξατομικευμένα και προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του Πελάτη (π.χ. ραμμένο ή κομμένο ύφασμα, κουρτίνες, μαξιλάρια κλπ.).

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε τα χρήματα επιστρέφονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό εφόσον η πληρωμή έγινε με κατάθεση. Αντιστοίχως, το κόστος επιστροφής πιστώνεται στο λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας, εφόσον η αφορά πραγματοποιήθηκε μέσω πιστωτικής.